top of page

Introducing Nibiru Bat Guano 1KG – the ultimate organic fertilizer for vibrant plant growth. Rich in nitrogen, phosphorus, and potassium, it nourishes your plants for robust development and bountiful yields. With its pure, chemical-free formula, Nibiru Bat Guano is safe for all plants and the environment. Elevate your gardening game today!

 

มูลค้างคาวเก่า ไร้กลิ่น ผ่านการหมักจากในถ้ำตามธรรมชาติเป็นเวลานาน พร้อมใช้งานได้เลย และมีส่วนผสมของแร่ฟอตเฟตตามถ้ำธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อพืชมาก ไม่เป็นอันตรายต่อพืช ต่างจากมูลใหม่ๆที่ยังไม่ผ่านการย่อยสลายของแอมโมเนีย ซึ่งจะทำให้พืชใบไหม้ได้ ใช้ผสมดินปลูก 1-10 หรือโรยรอบๆต้น 1-2ช้อนแกง

Nibiru Bat Guano 1KG

฿38.00ราคา

    สินค้าคล้ายกัน